International News

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခံထားရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား

1 115

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခံထားရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား မည္သို႕ေသဒဏ္ေပးသနည္း1 115ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခံထားရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား မည္သို႕ေသဒဏ္ေပးသနည္း 😥😥

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၏ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးမွာ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီးမွ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားအတြက္ေမတၱာက႐ုဏာေရွ႕ထားကာ ေသဒဏ္အမိန္႕မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းက်ခံေစရန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္အခြင့္အေရးသည္ အမိန္႕ခ်မွတ္သည့္ေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းသာေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္ ၊ ဤသည္မွာလည္း ၁၀၀ မွာ ၁ ေယာက္ပင္ရဘို႕အခြင့္အေရးအင္မတန္နည္းပါးလြန္းသည္ဟုဆိုရပါမည္ ။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ ဘုရင္မင္းျမတ္မွ နန္းတက္သည့္အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ေရႊစိတ္ေတာ္ရႊင္ျပံဳး၍ ေပးမည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ဝင္းနဲ႕ေဇာ္ပါဘို႕လြယ္မည္မထင္ပါတစ္ခ်ိဳ႕ကသိလို၍ေမးလာၾကပါသည္ ၊ ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခံထားရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားကိုခ်က္ခ်င္း ေသဒဏ္စီရင္တာလား ၊ ဘယ္လိုေသဒဏ္ေပးသလဲဆိုတာသိလိုၾကတဲ့အတြက္ေလ့လာသိရွိရသေလာက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ေရးသားတင္ျပျခင္းရျဖစ္ပါတယ္…( အရမ္းအသိႀကီးမဟုတ္ပါ )

2 87ကမာၻေပၚတြင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၆ ႏိုင္ငံသည္ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းကိုတည္ဆဲဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ားကိုစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀၃ ) ႏိုင္ငံသည္ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းဥပေဒကိုရပ္စဲၿပီးျဖစ္ပါသည္ ၊ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၀) သည္ေသဒဏ္အမိန္႕အားရပ္ဆဲရန္ဥပေဒအသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္ ၊ ထိုအထဲတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္တ္ခတ္ကြပ္မ်က္သည့္ႏိုင္ငံေပါင္း (၇၀) ရွိပါသည္  ။ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားကိုကြက္မ်က္ပံုျခင္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံမတူၾကပါ ၊ ေသဒဏ္ေပးနည္း (၇) မ်ိဳးကိုေတာ့ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္ ၊ ၎တို႕မွာ

ျကိဳးကြင္းစြပ္ျခင္း
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ျခင္း
လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္ျခင္း
ဂက္စ္အခန္းတြင္းထဲတြင္ထဲ့ျခင္း
( ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း )
( ေခါင္းကိုေက်ာက္ခဲျဖင့္ဝိုင္းေပါက္ျခင္း )
ေဆးထိုးသတ္ျခင္း
စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ေသဒဏ္ေပးၾကပါသည္ ။

5 75ေဆးထိုးသတ္ျခင္း စနစ္ကိုစတင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွစတင္ပါသည္ ၊ ထို႕ေနာက္ တ႐ုတ္ ၊ ထိုင္း ၊ ကြာတီမာလာ ၊ ထိုင္ဝမ္ ၊ ေမာ္ဒိုက္ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႕ျဖစ္ၿပီးကြာတီမာလာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကစသည္ဟုသိရွိရပါသည္ ။ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ အရ ေသဒဏ္က်အက်ည္းသားမ်ားကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕အထိေသနတ္ျဖင့္ ( shooting ) ၁၂ ေပအကြာမွ ၉ ခ်က္ပစ္ကာေသဒဏ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ( Injection ) ေဆးထိုး၍ေသဒဏ္ေပးသည့္စီရင္ခ်က္ျဖင့္ကြပ္မ်က္ၾကပါသည္ ။ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားအား ဗဟိုအက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ရပါသည္

၊ ေသဒဏ္မေပးမွီ တစ္ရက္အလိုတြင္အက်ဥ္သားအားထိုးမည့္ေဆးမ်ားကိုႀကိဳတင္စစ္ေဆးရပါသည္ ၊ အက်ဥ္သား၏ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ပံုပန္းသ႑န္အခ်က္အလက္ႏွင့္တရားရံုးအမိန္႕စာမ်ားကိုစစ္ေဆးကာအတည္ျပဳရပါသည္ ၊ ေသဒဏ္ေပးမည့္အက်ဥ္းသားတိုင္းကို ညအခ်ိန္တြင္ေပးေလ့ရွိသည္ဟုသိရွိရပါသည္ ။ေသဒဏ္ေပးမည့္ေန႕တြင္ အက်ဥ္ေထာင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တရားရံုးအမိန္႕စာကိုျပန္လည္၍ ဖတ္ၾကားရပါသည္၊ ေတြ႕လိုသည့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ဖုန္းေျပာခြင့္ျပဳၿပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတိုင္း အက်ဥ္းေထာင္ဝန္းအတြင္းရွိ ဓမၼာရံု ၊ ေစတီပုထိုးအနီးတြင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ သရဏဂံုတည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တရားနာျခင္း ၊ ဆီမီးပန္းအေမႊးတိုင္မ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခြင့္ျပဳၾကပါသည္ ။

2 87ပံုမွန္ညေန ၁၆:၀၀ ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ေဆးတိုက္တြင္ ေဆးထုတ္ယူရပါသည္ ၊ ၁၈:၀၀ ခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုးစားသံုးလိုသည့္အစားအေသာက္မ်ားကိုစီစဥ္ကာေႂကြးေမြးရပါသည္ ၊ ည ၂၂;၀၀ ခ်ိန္တြင္ ကြပ္မ်က္မည့္ ေဆးထိုးခန္းအနီးတြင္သက္ေသမ်ား ခြင့္ျပဳထားေသာသတင္း႐ုပ္သံအဖြဲ႕မ်ားကိုဝင္ေစခဲ့ပါသည္ ၊ ၂၃:၃၀ ခ်ိန္တြင္ Injection Room ထဲတြင္အဆင္သင့္ထားရွိသည့္ကုတင္ေပၚသို႕အက်ဥ္းသားအားအေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္တက္ေစၿပီး ေျခေထာက္ ၊ ဝမ္းဗိုက္ ၊ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွစ္ဘက္အားသားေရႀကိဳးမ်ားျဖင့္ Lock ျပဳလုပ္ကာ ေဆးထိုးအပ္ ၃ ေခ်ာင္းကို ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးကာ အဆင္သင့္ခ်ထားရပါသည္ ။

အက်ဥ္းသားအား ပိတ္ျဖဴဖံုးကာ ( Saline) ပုလင္းႀကီးခ်ိတ္ၿပီး ေဆး(၃) ေခ်ာင္းကို အခန္း၏အျပင္ဘက္ LCD မွတဆင့္ ႏွလံုးခုန္ ႏွဳံး Graph မ်ဥ္းကိုေစာင့္ၾကည့္အခ်က္ေပးစနစ္ျဖင့္ တစ္ေခ်ာင္းထိုးသြင္းေစျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊ ေဆးအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ –

( ၁ ) Sodium Thipental ေခၚသည့္ အိပ္ေဆးကိုစတင္အသံုးျပဳပါသည္ ။ (၂) Pancuronium Bromideေခၚသည့္ ႂကြက္သားမ်ားေပ်ာ့က်သြားေစသည့္ေဆးကိုထပ္ထိုးသြင္းပါသည္ ။

5 75(၃) Patassium Chloride ဆိုသည့္ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္းရပ္တန္႕ေစသည့္ေဆးထိုးသြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းလံုးဝၿငိမ္သက္သြားၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္မ်ားမွ အမွန္တကယ္အသက္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားေရွ႕တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရပါသည္ ။အက်ဥ္းဦးစီး၏ ဥပေဒဌာန မွတ္တမ္းထိမ္းမွ ေသဆံုးသူအက်ဥ္သား၏လက္ေဗြရာမ်ားကိုရယူ၍ ရဲခ်ဳပ္ရံုး ၊ ဗဟိုအက်ဥ္းဦးစီဌာနဥပေဒရံုးသို႕မိတၱဴမ်ားေပးပို႕ရပါသည္ ၊ အဲ့ဒီေနာက္ ႐ုပ္အေလာင္းအား အက်ဥ္းေထာင္အေအးခန္း 18 ံထဲတြင္တစ္ညတာထားရွိၿပီးေနာက္ေန႕မွာေတာ့ အက်ဥ္ေထာင္၏ေနာက္တံခါးမွေန၍ ႐ုပ္အေလာင္းအားသယ္ထုတ္ေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာမိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ အေလာင္းအားလာေရာက္လက္ခံကာ သျဂိဳလ္ျခင္းကိစၥတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္ ။

6 56ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်ခံထားရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ျခင္းကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကာလအခ်ိန္မတူညီၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ ရက္ေပါင္း ၆၀ အၿပီးေသဒဏ္စီရင္ၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ၃/၄/၅ ႏွစ္ၾကာမွ ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္းဗဟုသုတအျဖစ္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္ရွင္

” သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ၊ ကမၼံ သေတၱ ဝိဘဇၨတိ ”

လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါကေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ရွင္ 🙏🙏🙏

မှတ်ချက်ရေးရန်

Comments are Closed

Powered by M.N.T

15K Shares
Share15K
Tweet
Share
Pin